قوانین

  • تنها اشخاص حقیقی حق عضویت و استفاده از دوره‌های تاندوری را دارا هستند.
  • هر شخص مجاز به تنها داشتن یک حساب کاربری در تاندوری است.
  • شـما پـس از پـرداخـت ثـبت نـام و پـرداخـت شهــریه دوره، هـنرجـوی دوره شـناخـته می شــوید. پـس از ثـبت نـام در دوره، مـحتوای آمـوزشی مـربـوط بـه دوره در اختیار شـما قرار می گیرد. این مـحتوا تـنها برای اسـتفاده تـوسـط هـنرجـو بـوده و هـنرجـو حـق بـازنشـر مـحتوای دوره اعم از ویدئوها، جزوات و ... را در هیچ قالب و کانالی نخواهد داشت و در صورت مشاهده پیگرد قانونی خواهد داشت.
  • بـا تـوجـه بـه حـقوق مـالکیت مـعنوی و تـفاهـم نـامـه ای که تـانـدوری بـا سـایر ذی نـفعان هـر دوره تـانـدوری دارد، امکان دانـلود ویدئـوهـا در دورههـای تـانـدوری بسـته شـده اسـت و هـنرجـویان این دوره هـا بـاید ویدئـوهـا را تـنها بـه صـورت آنـلاین و از طـریق وبـسایت تـانـدوری‌پـلاس و وب اپ (PWA) تاندوری مشاهده نمایند.
  • دسـترسی هـنرجـویان بـه مـحتویات آمـوزشی بـه صـورت نـامحـدود بـوده و این دسـترسی، در صـورت عـدم مـشاهـده نـقض قـوانین، مادامالعمر خواهد بود.
  • پس از ثبت‌نام و اتمام پرداخت شهریه دوره، امکان انصراف از خرید و استرداد وجه برای هنرجویان وجود ندارد.
  • تمامی حقوق دوره‌ها، متعلق به تاندوری بوده و حقوق آن برای تاندوری محفوظ است.
  • فیلمبـرداری از صـفحه (Screen Recording) در زمـان پـخش دوره جهـت انـتشار آن، غیر قـانـونی بـوده و در صـورت مـشاهـده، اکانـت هنرجو حذف شده و پیگرد قانونی صورت میگیرد.
  • تـمامی پـرداختی هـای مـربـوط بـه دوره‌هـای تـانـدوری پـلاس از طـریق درگـاه پـرداخـت اینترنتی تـانـدوری پـلاس صـورت میگیرد و سـایر پرداختی ها اعم از واریز نقدی، انتقال وجه شبا و پایا مورد قبول تاندوری نمیباشد.