آموزش نقاشی روی سفال

معرفی دوره

بدون هیچ پیش زمینه ای هم شما می توانید این آموزش را فرا بگیرید!
بدون هیچ پیش زمینه ای هم شما می توانید این آموزش را فرا بگیرید!

جلسات دوره (328 جلسه)

1. معرفی ابزار ( فیلم )
2. توضیح درباره سفال
3. رنگ شناسی قسمت 1
4. رنگ شناسی قسمت 2
5. رنگ شناسی قسمت 3
6. رنگ شناسی قسمت 4
7. نکات مقدماتی طراحی
8. پرسپکتیو بخش اول
9. پرسپکتیو بخش دوم
10. طراحی گربه فانتزی
11. طراحی دختر فانتزی
12. طراحی ماهی 1
13. طراحی ماهی 2
14. زیرسازی سفال
15. انتقال طرح و رنگ آمیزی ساده قسمت 1
16. انتقال طرح و رنگ آمیزی ساده قسمت 2
17. انتقال طرح و رنگ آمیزی ساده قسمت 3
18. انتقال طرح و رنگ آمیزی ساده قسمت 4
19. انتقال طرح و رنگ آمیزی ساده قسمت 5
20. انتقال طرح و رنگ آمیزی ساده قسمت 6
21. انتقال طرح و رنگ آمیزی ساده قسمت 7
22. انتقال طرح و رنگ آمیزی ساده قسمت 8
23. انتقال طرح و رنگ آمیزی ساده قسمت 9
24. انتقال طرح و رنگ آمیزی ساده قسمت 10
25. رنگ زمینه آبرنگی قسمت 1
26. رنگ زمینه آبرنگی قسمت 2
27. رنگ زمینه آبرنگی قسمت 3
28. رنگ زمینه سایه روشن قسمت 1
29. رنگ زمینه سایه روشن قسمت 2
30. محو کردن ( گل و برگ ) قسمت 1
31. محو کردن ( گل و برگ ) قسمت 2
32. محو کردن ( گل و برگ ) قسمت 3
33. محو کردن ( گل و برگ ) قسمت 4
34. محو کردن ( گل و برگ ) قسمت 5
35. محو کردن ( گل و برگ ) قسمت 6
36. محو کردن ( گل و برگ ) قسمت 7
37. محو کردن ( گل و برگ ) قسمت 8
38. محو کردن ( گل و برگ ) قسمت 9
39. محو کردن ( گل و برگ ) قسمت 10
40. محو کردن ( گل و برگ ) قسمت 11
41. محو کردن ( گل سرخ ) قسمت 1
42. محو کردن ( گل سرخ ) قسمت 2
43. محو کردن ( گل سرخ ) قسمت 3
44. محو کردن ( گل سرخ ) قسمت 4
45. محو کردن ( گل سرخ ) قسمت 5
46. محو کردن ( گل سرخ ) قسمت 6
47. محو کردن ( گل سرخ ) قسمت 7
48. رنگ کردن گل رز ( قسمت اول )
49. رنگ کردن گل رز ( قسمت دوم )
50. رنگ کردن گل رز ( قسمت سوم )
51. رنگ کردن گل رز ( قسمت چهارم )
52. رنگ کردن گل رز ( قسمت پنجم )
53. طرح دختر قسمت 1
54. طرح دختر قسمت 2
55. طرح دختر قسمت 3
56. طرح دختر قسمت 4
57. طرح دختر قسمت 5
58. طرح دختر قسمت 6
59. طرح دختر قسمت 7
60. طرح دختر قسمت 8
61. طرح دختر قسمت 9
62. طرح دختر قسمت 10
63. طرح دختر قسمت 11
64. طرح دختر قسمت 12
65. طرح دختر قسمت 13
66. دختر تقویمی قسمت 1
67. دختر تقویمی قسمت 2
68. دختر تقویمی قسمت 3
69. دختر تقویمی قسمت 4
70. دختر تقویمی قسمت 5
71. دختر تقویمی قسمت 6
72. دختر تقویمی قسمت 7
73. طرح پرنده قسمت 1
74. طرح پرنده قسمت 2
75. طرح پرنده قسمت 3
76. طرح پرنده قسمت 4
77. طرح پرنده قسمت 5
78. طرح پرنده قسمت 6
79. طرح پرنده قسمت 7
80. طرح پرنده قسمت 8
81. قسمت81
82. قسمت82
83. قسمت83
84. قسمت84
85. قسمت85
86. قسمت86
87. قسمت87
88. قسمت88
89. قسمت89
90. طرح یک قسمت 1
91. طرح یک قسمت 2
92. طرح یک قسمت 3
93. طرح یک قسمت 4
94. طرح یک قسمت 5
95. طرح یک قسمت 6
96. طرح دو قسمت 1
97. طرح دو قسمت 2
98. طرح دو قسمت 3
99. طرح دو قسمت 4
100. طرح دو قسمت 5
101. طرح دو قسمت 6
102. قسمت102
103. قسمت103
104. قسمت104
105. قسمت105
106. قسمت106
107. ورق طلا قسمت 1
108. ورق طلا قسمت 2
109. ورق طلا قسمت 3
110. ورق طلا قسمت 4
111. گل برجسته ( سفال ) – قسمت یک
112. گل برجسته ( سفال ) – قسمت دو
113. گل برجسته ( سفال ) – قسمت سه
114. گل برجسته ( سفال ) – قسمت چهار
115. گل برجسته ( سفال ) – قسمت پنج
116. گل برجسته ( سفال ) – قسمت شش
117. تلفیقی قسمت 1
118. تلفیقی قسمت 2
119. تلفیقی قسمت 3
120. تلفیقی قسمت 4
121. تلفیقی قسمت 5
122. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (لونه زنبوری) – قسمت یک
123. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (لونه زنبوری) – قسمت دو
124. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (لونه زنبوری) – قسمت سه
125. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (لونه زنبوری) – قسمت چهار
126. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (لونه زنبوری) – قسمت پنج
127. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (لونه زنبوری) – قسمت شش
128. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (لونه زنبوری) – قسمت هفت
129. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (گل برجسته) – قسمت یک
130. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (گل برجسته) – قسمت دو
131. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (گل برجسته) – قسمت سه
132. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (گل برجسته) – قسمت چهار
133. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (گل برجسته) – قسمت پنج
134. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (گل برجسته) – قسمت شش
135. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (گل برجسته) – قسمت هفت
136. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (چشم نظر) – قسمت یک
137. برجسته سازی و رنگ آمیزی روی بوم (چشم نظر) – قسمت دو
138. طراحی یک قسمت 1
139. طراحی یک قسمت 2
140. طراحی یک قسمت 3
141. طراحی یک قسمت 4
142. طراحی یک قسمت 5
143. طراحی یک قسمت 6
144. طراحی یک قسمت 7
145. طراحی دو قسمت 1
146. طراحی دو قسمت 3
147. طراحی دو قسمت 4
148. طراحی دو قسمت 5
149. طراحی دو قسمت 6
150. طراحی دو قسمت 7
151. ماندالا روی سفال خام قسمت 1
152. ماندالا روی سفال خام قسمت 2
153. ماندالا روی سفال خام قسمت 3
154. ماندالا روی سفال خام قسمت 4
155. ماندالا روی سفال خام قسمت 5
156. : ماندالا روی سفال خام قسمت 6
157. ماندالا روی سفال رنگ شده قسمت 1
158. ماندالا روی سفال رنگ شده قسمت 2
159. ماندالا روی سفال رنگ شده قسمت 3
160. ماندالا روی سفال رنگ شده قسمت 4
161. ماندالا روی سفال رنگ شده قسمت 5
162. ماندالا روی سفال رنگ شده قسمت 6
163. ماندالا روی سفال رنگ شده قسمت 7
164. ماندالا روی سفال رنگ شده قسمت 8
165. ماندالا روی سفال رنگ شده قسمت 9
166. ماندالا روی سفال رنگ شده قسمت 10
167. ماندالا روی سفال رنگ شده قسمت 11
168. دریا قسمت 1
169. دریا قسمت 2
170. دریا قسمت 3
171. دریا قسمت 4
172. دریا قسمت 5
173. دریا قسمت 6
174. دریا قسمت 7
175. دریا قسمت 8
176. دریا قسمت 9
177. دریا قسمت 10
178. دریا قسمت 11
179. دریا قسمت 12
180. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 1
181. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 2
182. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 3
183. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 4
184. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 5
185. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 6
186. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 7
187. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 8
188. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 9
189. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 10
190. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 11
191. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 12
192. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 13
193. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 14
194. منظره ( طبیعت سبز ) قسمت 15
195. منظره ( غروب آفتاب ) قسمت 1
196. منظره ( غروب آفتاب ) قسمت 1
197. منظره ( غروب آفتاب ) قسمت 2
198. منظره ( غروب آفتاب ) قسمت 3
199. منظره ( غروب آفتاب ) قسمت 4
200. منظره ( غروب آفتاب ) قسمت 5
201. منظره ( آبشار ) قسمت 1
202. منظره ( آبشار ) قسمت 2
203. منظره ( آبشار ) قسمت 3
204. نوستالژی طرح حیاط قسمت 1
205. نوستالژی طرح حیاط قسمت 2
206. نوستالژی طرح حیاط قسمت 3
207. نوستالژی طرح حیاط قسمت 4
208. نوستالژی طرح حیاط قسمت 5
209. نوستالژی طرح حیاط قسمت 6
210. نوستالژی طرح حیاط قسمت 7
211. نوستالژی طرح حیاط قسمت 8
212. نوستالژی طرح حیاط قسمت 9
213. نوستالژی طرح حیاط قسمت 10
214. نوستالژی طرح حیاط قسمت 11
215. نوستالژی طرح حیاط قسمت 12
216. نوستالژی طرح حیاط قسمت 13
217. نوستالژی طرح حیاط قسمت 14
218. نوستالژی طرح حیاط قسمت 15
219. نوستالژی طرح حیاط قسمت 16
220. نوستالژی طرح حیاط قسمت 17
221. نوستالژی طرح حیاط قسمت 18
222. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 1
223. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 2
224. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 3
225. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 4
226. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 5
227. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 6
228. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 7
229. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 8
230. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 9
231. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 10
232. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 11
233. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 12
234. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 13
235. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 14
236. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 15
237. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 16
238. نوستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 17
239. وستالژی طرح دیوار کاهگلی قسمت 18
240. حیوان ( گربه ) قسمت 1
241. حیوان ( گربه ) قسمت 2
242. حیوان ( گربه ) قسمت 3
243. حیوان ( گربه ) قسمت 4
244. حیوان ( گربه ) قسمت 5
245. حیوان ( گربه ) قسمت 6
246. حیوان ( گربه ) قسمت 7
247. حیوان ( گربه ) قسمت 8
248. حیوان ( گربه ) قسمت 9
249. حیوان ( گربه ) قسمت 10
250. حیوان ( گربه ) قسمت 11
251. حیوان ( گربه ) قسمت 12
252. حیوان ( گربه ) قسمت 13
253. حیوان ( گربه ) قسمت 14
254. طرح وکالت قسمت ۱
255. طرح وکالت قسمت ۲
256. طرح وکالت قسمت ۳
257. طرح وکالت قسمت ۴
258. طرح وکالت قسمت ۵
259. طرح وکالت قسمت ۶
260. طرح وکالت قسمت ۷
261. اجزای صورت ( چشم ) – درس یک
262. اجزای صورت ( چشم ) – درس دو
263. اجزای صورت ( چشم ) – درس سه
264. نارنگی قسمت 1
265. نارنگی قسمت 2
266. نارنگی قسمت 3
267. نارنگی قسمت 4
268. نارنگی قسمت 5
269. کوکی قسمت 1
270. کوکی قسمت 2
271. کوکی قسمت 3
272. کوکی قسمت 4
273. کوکی قسمت 5
274. وارنیش پایه آب قسمت 1
275. وارنیش پایه آب قسمت 2
276. نصب آویز
277. وارنیش روغنی
278. کیلر
279. تخته سرو – قسمت یک
280. تخته سرو – قسمت دو
281. تخته سرو – قسمت سه
282. تخته سرو – قسمت چهار
283. تخته سرو – قسمت پنج
284. تخته سرو – قسمت شش
285. تخته سرو – قسمت هفت
286. تخته سرو – قسمت هشت
287. تخته سرو – قسمت نه
288. تخته سرو – قسمت ده
289. تخته سرو – قسمت یازده
290. تخته سرو – قسمت دوازده
291. تخته سرو – قسمت سیزده
292. تخته سرو – قسمت چهارده
293. تخته سرو – قسمت پانزده
294. تخته سرو – قسمت شانزده
295. جعبه چوبی – قسمت یک
296. جعبه چوبی – قسمت دو
297. جعبه چوبی – قسمت سه
298. جعبه چوبی – قسمت چهار
299. زیرسازی چوب – قسمت اول
300. زیرسازی چوب – قسمت دوم
301. نقاشی چهره فانتزی – قسمت اول
302. نقاشی چهره فانتزی – قسمت دوم
303. نقاشی چهره فانتزی – قسمت سوم
304. نقاشی چهره فانتزی – قسمت چهارم
305. نقاشی چهره فانتزی – قسمت پنجم
306. نقاشی طبیعت پاییزی – قسمت اول
307. نقاشی طبیعت پاییزی – قسمت دوم
308. نقاشی طبیعت پاییزی – قسمت سوم
309. نقاشی طبیعت پاییزی – قسمت چهارم
310. نقاشی طبیعت پاییزی – قسمت پنجم
311. نقاشی طبیعت پاییزی – قسمت ششم
312. نقاشی طبیعت پاییزی – قسمت هفتم
313. نقاشی طبیعت پاییزی – قسمت هشتم
314. نقاشی طبیعت پاییزی – قسمت نهم
315. نقاشی طبیعت پاییزی – قسمت دهم
316. نقاشی طبیعت پاییزی – قسمت یازدهم
317. درس یک : پتینه کوزه – قسمت یک
318. درس دو : پتینه کوزه – قسمت دو
319. درس سه : پتینه کوزه – قسمت سه
320. درس چهار : پتینه کوزه – قسمت چهار
321. درس پنجم : پتینه با پودر مل ( قسمت اول )
322. درس ششم : پتینه با پودر مل ( قسمت دوم )
323. درس هفتم : پتینه با پودر مل ( قسمت سوم )
324. درس هشتم : پتینه با پودر مل ( قسمت چهارم )
325. درس نهم : پتینه با پودر مل ( قسمت پنجم )
326. درس دهم : پتینه با پودر مل ( قسمت ششم )
327. درس یک
328. درس دو

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟